One of the small houses around Lagoa Aruá – Credit Stewart Mandy

One of the small houses around Lagoa Aruá – Credit Stewart Mandy